Steun ons en help Nederland vooruit

Jos van Oyen –

Fractieondersteuner, secretaris/penningmeester

Fractieondersteuner, secretaris/penningmeester

Toen ik in 2002 in de gemeente Heusden kwam wonen, ben ik mij snel thuis gaan voelen. Het is een mooie gemeente met veel voorzieningen. De schaal van de gemeente vraagt om een heel alert gemeentebestuur om het voorzieningenniveau op peil te houden en tijdig in te spelen op veranderingen.

Recentelijk was ik bestuurder van een kleine zorginstelling die in een aantal plaatsen in Nederland woonvoorzieningen beschikbaar stelt voor mensen met psychische problematiek, die 24-uurs begeleiding nodig hebben, Chapeau Woonkringen. Het Beschermd wonen is sinds 2015 een gemeentelijke taak, maar voor een belangrijk deel van de doelgroep wordt de financiering betaald uit de Wet langdurige zorg.

Het is belangrijk dat mensen die ondersteuning nodig hebben, toch zo zelfstandig mogelijk in het leven kunnen blijven staan. Goede zorg gaat respectvol om met wie de zorg krijgt.

De Wmo legt veel zorgtaken op aan de gemeente. Zij kan die taken goed vervullen wanneer zij vertrouwt op de eigen kracht van mensen en streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Dat is tevens een van de richtingwijzers van D66, die ook (en vooral) op lokaal niveau van toepassing zijn. Daar wil ik mij met D66 blijvend voor inzetten.

e-mail: josvanoyen@d66heusden.nl