Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 april 2020

D66 tegen te vroeg besluit investering GOL

Op 31 maart heeft de gemeenteraad van Heusden langs digitale weg vergaderd over een krediet van 26,8 miljoen euro voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Het stemmen kon niet langs digitale weg, de gemeenteraad is daarvoor een dag later kort in persoon aanwezig geweest in het gemeentehuis. D66 heeft tegen gestemd omdat de partij zich niet kan vinden in belangrijke onderdelen van dit voor Heusden zeer ingrijpende plan. De meerderheid van de raad stemde voor de uitgaven.

D66 heeft er voor gepleit om het besluit over het krediet voor GOL pas te nemen nadat de raad van state een uitspraak heeft gedaan over de GOL plannen.
Het is nog maar zeer de vraag of de Raad van State instemt met alle GOL-onderdelen. Dat zal pas over enkele maanden blijken. D66 vindt het voorbarig om nu al zo’n fors krediet te verlenen, omdat de uitspraak van de Raad van State grote invloed kan hebben op de omvang van dat krediet.

Groot bezwaar heeft D66 tegen de geplande westelijke ontsluiting van Drunen. De raadsfractie vindt het een slechte zaak dat de alternatieve oplossingen – zoals de bewonersvariant – te weinig kans hebben gekregen, zowel wat de techniek betreft als wat betreft het doorrekenen van de kosten van die oplossingen.
D66 vindt het onverantwoord dat de openheid van de Baardwijkse overlaat fors aangetast wordt en pleit er voor om de inmiddels in beeld gebrachte alternatieven alsnog een serieuze kans te geven.

Het Raadsvoorstel spreekt van het in ere herstellen van de spoorbrug in de Baardwijkse Overlaat. Het verwijderen van de huidige dijk met fietspad vindt D66 ongewenst; deze dijk is uiterst prettig om over te fietsen en wandelen en past goed in het landschap van de Overlaat. Het fietspad kan nog verbreed worden; desnoods wordt de dijk nog iets verbreed.
Ook vindt D66 de forse kosten die gemoeid zijn met het realiseren van een fietspad op betonnen palen echt zonde van het geld.

Het GOL maakt ook een oostelijke randweg bij Vlijmen mogelijk: het huidige voorstel houdt in dat de rondweg aansluit op de Vijfhoevenlaan.
D66 begrijpt de onrust die is ontstaan bij veel bewoners aan en rond de Vijfhoevenlaan heel goed. En pleit er daarom voor om de oostelijk randweg te realiseren gelijktijdig met het verbeteren van de Tuinbouwweg.
De huidige plannen voorzien daar niet in.

Wel is D66 het eens met het voorstel om nu al te starten met de voorbereiding van een circulatieplan voor het centrum van Vlijmen en met verkeersmaatregelen rond de Vijfhoevenlaan te Vlijmen die de veiligheid aldaar verhogen.

Aart Jan Gorter