Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 februari 2020

Impressies van de raadsvergadering 18 februari

Door Aart Jan Gorter, raadslid D66

Van te voren hadden de fracties van D66 GL en PvdA afspraken gemaakt over gezamenlijke moties. Het zijn er 3 geworden, elk door allen getekend en alle drie de fracties hebben er 1 in de raad ingebracht. Een voorwaar goede samenwerking! Het werd een lange raadsvergadering: 4 uren.

Huisvestingsplan scholen

Eerst werd het huisvestingsplan scholen behandeld. Heusden Transparant eiste wederom een behandeling die alleen achter gesloten deuren kon plaatsvinden omdat het om vertrouwelijke contracten met scholen ging. De publieke tribune was wederom het slachtoffer. Dit moeten we echt niet te vaak doen!
D66 heeft naar voren gebracht dat het college echt moet blijven inzetten op de bouw van energie-neutrale scholen, ook al kost dat extra. Kinderen die nu opgroeien komen straks terecht in een omgeving die sterk energiearm of neutraal is. Logisch toch om bij hen te beginnen! Wel is het nodig om met scholen afspraken te maken over het feit dat zij nauwelijks meer energielasten hoeven te betalen, terwijl de gemeente de investering heeft betaald. College verzin hiervoor en list. En scholen: probeer ook een oplossing te vinden voor deze kwestie: samen moeten we tot een goede regeling komen.
Overigens zetten lang niet alle fracties in op energieneutraal: en is dat niet raar in een tijd dat we van het gas af willen en de overheid het goede voorbeeld moet geven.

APV

Daarna kwam de Algemene plaatselijke verordening APV aan de orde. Hierin worden lokale verboden en vergunningen geregeld.
Ophef is ontstaan over carbidschieten op oudejaarsdag. Vooral in Drunen levert dit overlast op. Dit was reden voor PvdA GL en D66 om in een motie op te roepen om op die dag een beveiligingsbedrijf in te huren dat ingezet wordt om excessen te voorkomen. De burgemeester vond dit een interessante gedachte. Helaas kreeg de motie geen steun binnen de raad. Er verandert dus weer helemaal niets.
De grote lokale partijen willen carbidschieten niet aan banden leggen.
Het CDA heeft gepleit om vermeende geluidsoverlast in HeusdenVesting aan banden te leggen. Oa door vergunningen niet langer door te laten lopen dan 23 uur. Dit kreeg geen bijval, ook niet van D66.
D66 heeft er voor gepleit om binnen de Vesting samen tot aanvaardbare afspraken te komen over evenementen en overlast. Komt men er echt niet uit dan kan de gemeente een regierol opnemen.

Bestemmingsplan Vendreef 2.

Dit plan voorziet in huisvesting van een grondverwerkend bedrijf waar vroeger een boerderij stond. De locatie ligt in een open landschap en grenst aan het natuurgebied Vlijmens Ven.
D66 heeft zich verzet tegen het plan en werd daarin gesteund door GL.
D66 vindt dat een dergelijk bedrijf niet in het buitengebied hoort maar op een (agrarisch) bedrijventerrein; bijv aan de Tuinbouwweg.
Nu kan er een flinke hal gebouwd worden van 11.5 meter hoog. Fijn uitzicht straks vanaf bijv de Heidijk!
Argument van het college om de bouwmogelijkheid te geven is dat dit bedrijf minder slecht oogt dan het oude bedrijf. D66 vindt dat geen argument, want er zullen nog vele boerenbedrijven verdwijnen en laten we daar dan alles toe wat iets minder lelijk was dan de oude situatie? Of maken we een helder plan met uitgangspunten voor ons buitengebied?!

De raad stemde -met uitzondering van D66 GL en PvdA- in met het plan.

Bomenkap

Tot slot kwam een door D66 GL en PvdA ingebrachte motie (vreemd aan de orde van de dag) aan de orde. De motie ging over de voorgenomen bomenkap aan de Duinweg te Drunen en werd door D66 toegelicht.
Er is veel commotie rondom deze kap. De platanen vormen een karakteristieke rij langs de Duinweg. Veel omwonenden willen de bomen behouden en veel overige inwoners van Drunen ook.
De motie was er op gericht om het finale oordeel over een kap te laten uitspreken door de raad (en dus niet door het college).
Dat vonden diverse partijen niet nodig, zoals DMP VVD en HT. Zij vertrouwden op een verstandig besluit door het college.
Anderen gaven blijk van hun zorgen omtrent de diverse plekken waar in Drunen bomenkap plaatsvindt.
De motie werd uiteindelijk gesteund door de indieners, alsmede door CDA en de meerderheid van Gemeentebelangen.
Het is echt jammer dat de raad geen besluitvorming naar zich toe wil of durft te trekken op het moment dat in de Heusdense samenleving echt commotie over zaken ontstaat.
De raad maakt zichzelf daarmee een beetje monddood.