Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 november 2016

Algemene Beschouwing 2016

Begroting 2017

Voorzitter! Dames en heren!

De begroting van 2017 is de best geschreven begroting die we tot nu toe hebben ontvangen. De tekst is geschreven in begrijpelijk, helder geformuleerd Nederlands. Iets waar we als D66 voor hebben gepleit, prima. Helaas kunnen we dit nog niet zeggen van allerlei nota’s die we krijgen van de samenwerkingsverbanden. We dagen het college uit om dat daar ook voor elkaar te krijgen.

 

Verkeersveiligheid en luchtkwaliteit

We maken ons zorgen over de negatieve ontwikkelingen in de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit, als gevolg van de situatie op de A59 die dwars door onze mooie gemeente loopt. Het aantal ongelukken op de A59 is vanaf 2013 maar liefst met 100% toegenomen. Ook op de luchtkwaliteit blijven we onverminderd hameren. Op de geluidsschermen zijn verondersteld luchtzuiverende cleanstones geplaatst, die in de praktijk niet blijken te werken. Er is dan ook géén sprake van een verbetering van de luchtkwaliteit. D66 zegt: omdat de cleanstones niet doen wat ervan was verwacht, mag Rijkswaterstaat die snelheid niet verhogen.

Maar dat is nog niet alles, want, hoewel ook de schermen bij Elshout en Nassaulaan Vlijmen niet zijn geplaatst, wil Rijkswaterstaat toch de snelheid verhogen naar 120 km per uur. Dit is in tegenspraak met het verkeersbesluit van de minister van Infrastructuur en Milieu van 11 maart 2013. Daarin schrijft de minister dat de snelheid pas verhoogd kan worden als de geluidsschermen op die plekken klaar zijn. De geluidsbelasting was nog te hoog. De omgeving, de snelweg en de automobilist zijn er duidelijk niet klaar voor. Eerder verhogen lijkt op geld weggooien. Gaat onze gemeente actie ondernemen? Welke is dat? Ons verzoek aan het college is om in actie te komen en daarom hebben we een motie voorbereid.

 

Fietsbeleid

D66 is blij dat mede door haar aandringen is gestart met de aanleg van het fietspad langs de Tuinbouwweg. Het is een goede eerste stap om een veiliger fietsroute te creëren. Ook is nu een aantal rotondes in de voorrang en een aantal niet. Dat moet beter.

D66 mist echter een eigen visie bij de gemeente Heusden op het fietsbeleid. Op dit moment is het hap snap. Wij pleiten voor een plan waarin stimulering van het fietsgebruik en de gezondheid en veiligheid van de fietser centraal staat. Start daarvoor met een inventarisatie van het huidige fietsgebruik en de knelpunten die dit belemmeren. Zet vervolgens in op de mogelijkheden die het fietsgebruik, het fietsplezier en de fietsveiligheid verhogen. Denk aan de aanleg van vrijliggende fietspaden en verbetering van bestaande fietspaden. Denk ook aan voorrang voor fietsers op alle rotondes. Denk aan een veiliger gebruik van de rotondes door slimme elektronica te gebruiken bijvoorbeeld met lichten in het wegdek. D66 heeft voor dit doel een motie opgesteld, waarin we het college oproepen om met een integraal plan te komen om het fietsgebruik te stimuleren en de fietsveiligheid te verbeteren.

 

Belofte maakt schuld

Dromen Doen Heusden mag geen loze kreet zijn van de gemeente, omdat het motto is bedoeld om inwoners te stimuleren, te motiveren en te faciliteren. Wij vinden het van belang om de inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven meer bij het beleid van de gemeente te betrekken: vanaf de start van een project tot aan het einde, dus ook bij de evaluatie. Maar dat mag niet het eindpunt zijn. Blijf in gesprek, ook als het moeilijk wordt.

De reclamebelasting in Drunen is een goed voorbeeld. De invoering ervan vond plaats op voorspraak van de ondernemers. Ze hebben het initiatief geëvalueerd en vragen nu aan de raad om de verordening aan te passen. Prima. D66 kan ermee instemmen.

Met de ondernemers van verblijfsaccommodaties heeft de het college overlegd over aanpassing van de toeristenbelasting. Daarbij was een gegeven dat het bedrag van € 85.000 opbrengst gehaald moest worden. Hoe? Dat mochten ze zelf bepalen. Uit dat overleg is met meerderheid van stemmen een gedifferentieerd tarief gekomen. Dat doet meer recht aan de verhouding tot de prijs per overnachting. Waarom voert het College de wens van de grote meerderheid van de ondernemers niet uit? D66 vindt dat het college hiermee geen recht doet aan het horen en meedenken van de ondernemers, want die voelen zich op zijn minst gefopt. Wel dromen, niet doen. D66 heeft daarom een amendement opgesteld om alsnog het gedifferentieerde tarief in te voeren.

D66 vindt kunst en cultuur belangrijk voor iedereen. Maar wij vinden dat er nog genoeg ruimte is voor verbetering. In Heusden heeft het college op aandringen van D66 de bal opgepakt en heeft samen met het Creatief Centrum Heusden naar echte oplossingen gezocht. Het voormalig gemeentehuis in Heusden wordt nu serieus bekeken als optie voor huisvesting. Laat het niet bij bekijken!

De aanpak van De Voorste Venne verloopt verre van gewenst. Onconventioneel denken leidt tot creatieve oplossingen voor de gebruikers van het gebouw. De Voorste Venne moet een bruisend centrum worden van maatschappelijke culturele activiteiten. Gelukkig zijn alle partijen weer met elkaar in gesprek en ligt er nu een nieuw plan. Het is de wethouder toch gelukt om meerdere partijen bij elkaar te brengen. Het blijft echter een gemiste kans dat de wethouder er niet in geslaagd is om de bibliotheek daar bij te betrekken. Wij dagen hem daartoe uit.

 

Duurzaamheid

Het antwoord op onze vraag over het afkoppelen van het regenwater is ronduit teleurstellend. D66 verwacht toch meer ambitie op dit gebied van het college. De gemeente heeft een dubbelzinnige ambitie bij de aanleg van nieuwe woonwijken. Het Geerpark moet geheel zonder gasleiding worden aangelegd en in andere wijken mag het nog wel. Vreemd, waar kiest u nu eigenlijk voor? Kunt u dat nader toelichten? Waarom stelt u de ambities nu naar beneden bij? Is het milieu niet belangrijk meer?

 

Tot slot

D66 wil ook in 2017 weer laten zien dat een politiek van vrijheid en verbondenheid het kan winnen van een politiek van verdeeldheid en discriminatie.

Dank u wel.